Участник:Easik/ADAHW — различия между версиями

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «* https://www.spoj.com/problems/ADAHW/»)
 
 
Строка 1: Строка 1:
 
* https://www.spoj.com/problems/ADAHW/
 
* https://www.spoj.com/problems/ADAHW/
 +
 +
'''C++14 \ gcc'''
 +
 +
<code-cpp>
 +
#include <iostream>
 +
#include <bits/stdc++.h>
 +
#include <limits.h>
 +
#include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp>
 +
 +
#define u128 __int128
 +
typedef long long int int64;
 +
 +
using namespace std;
 +
namespace mp = boost::multiprecision;
 +
 +
map<int64, int> m1;
 +
 +
int64 mulmod(int64 a, int64 b, int64 mod);
 +
inline int64 power(int64 a, int64 n, int64 mod);
 +
bool witness(int64 n, int64 s, int64 d, int64 a);
 +
bool is_prime(int64 n);
 +
inline int64 gcd(int64 u, int64 v);
 +
inline int64 pollard_brent(int64 N);
 +
void factor(int64 n);
 +
inline int64 scan();
 +
void put_uint64(int64 n);
 +
 +
 +
int main() {
 +
 +
    int t;
 +
long long n, m;
 +
 +
    scanf("%d", &t);
 +
 +
while (t > 0) {
 +
 +
scanf("%lld", &n);
 +
m = n;
 +
 +
map<long long, int>::iterator it1;
 +
mp::cpp_int  res=1;
 +
res = res * n;
 +
 +
factor(n);
 +
mp::cpp_int x = 1;
 +
    bool flag = false;
 +
 +
for (it1 = m1.begin(); it1 != m1.end(); it1++) {
 +
 +
int64 it = it1->first;
 +
res /= it;
 +
res *= (it - 1);
 +
x *= (it1->second + 1);
 +
 +
}
 +
       
 +
cout << ((x * res) - m) << endl;;
 +
m1.clear();
 +
 +
        t--;
 +
 +
}
 +
 +
return 0;
 +
 +
}
 +
 +
 +
int64 mulmod(int64 a, int64 b, int64 mod) {
 +
 +
    int64 res = (a * ((long double) b / (long double) mod));
 +
    res = a * b - res * mod;
 +
    if (res >= mod) res -= mod;
 +
    if (res < 0) res += mod;
 +
   
 +
    return res;
 +
 +
}
 +
 +
inline int64 power(int64 a, int64 n, int64 mod) {
 +
   
 +
    int64 power = a;
 +
    int64 result = 1;
 +
 +
    do {
 +
 +
        if (n & 1) {
 +
 +
            result = mulmod(result , power ,mod);
 +
 +
        }
 +
           
 +
        power = mulmod(power , power, mod);
 +
        n >>= 1;
 +
 +
    } while (n);
 +
 +
    return result;
 +
 +
}
 +
 +
bool witness(int64 n, int64 s, int64 d, int64 a) {
 +
 +
    int64 x = power(a, d, n);
 +
    int64 y;
 +
 +
    while (s) {
 +
       
 +
        y = mulmod(x , x, n);
 +
        if (y == 1 && x != 1 && x != n-1) {
 +
           
 +
            return false;
 +
 +
        }
 +
        x = y;
 +
        --s;
 +
 +
    }
 +
   
 +
    if (y != 1) {
 +
 +
        return false;
 +
 +
    }
 +
       
 +
    return true;
 +
 +
}
 +
 +
bool is_prime(int64 n) {
 +
 +
    if (((!(n & 1)) && n != 2 ) || (n < 2) || (n % 3 == 0 && n != 3)) {
 +
 +
        return false;
 +
 +
    }
 +
 +
    if (n <= 3) {
 +
       
 +
        return true;
 +
 +
    }
 +
 +
    int64 d = n >> 1;
 +
    int64 s = 1;
 +
    while (!(d & 1)) {
 +
       
 +
        d >>= 1;
 +
        ++s;
 +
 +
    }
 +
 +
    if (n < 1373653) {
 +
   
 +
        return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 3);
 +
   
 +
    } else if (n < 9080191) {
 +
   
 +
        return witness(n, s, d, 31) && witness(n, s, d, 73);
 +
   
 +
    } else if (n < 4759123141LL) {
 +
   
 +
        return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 7) && witness(n, s, d, 61);
 +
   
 +
    } else if (n < 1122004669633LL) {
 +
   
 +
        return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 13) && witness(n, s, d, 23) && witness(n, s, d, 1662803);
 +
   
 +
    } else if (n < 2152302898747LL) {
 +
   
 +
        return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 3) && witness(n, s, d, 5) && witness(n, s, d, 7) && witness(n, s, d, 11);
 +
   
 +
    } else if (n < 3474749660383LL) {
 +
   
 +
        return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 3) && witness(n, s, d, 5) && witness(n, s, d, 7) && witness(n, s, d, 11) && witness(n, s, d, 13);
 +
   
 +
    }
 +
 +
    return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 3) && witness(n, s, d, 5) && witness(n, s, d, 7) && witness(n, s, d, 11) && witness(n, s, d, 13) && witness(n, s, d, 17);
 +
 +
}
 +
 +
inline int64 gcd(int64 u, int64 v) {
 +
 +
    int64 shift, diff;
 +
    if (u == 0 || v == 0) {
 +
 +
        return u | v;
 +
 +
    }
 +
 +
    for (shift = 0; ((u | v) & 1) == 0; ++shift) {
 +
       
 +
        u >>= 1;
 +
        v >>= 1;
 +
 +
    }
 +
 +
    while ((u & 1) == 0) {
 +
 +
        u >>= 1;
 +
 +
    }
 +
     
 +
    do {
 +
       
 +
        while ((v & 1) == 0) {
 +
       
 +
            v >>= 1;
 +
       
 +
        }
 +
 +
        if (u < v) {
 +
           
 +
            v -= u;
 +
 +
        } else {
 +
 +
            diff = u - v;
 +
            u = v;
 +
            v = diff;
 +
 +
        }
 +
        v >>= 1;
 +
 +
    } while (v != 0);
 +
 +
    return u << shift;
 +
 +
}
 +
 +
inline int64 pollard_brent(int64 N) {
 +
 +
int64 g, r, q, x, ys, i, k, cs, xx;
 +
 +
    if (!(N&1)) return 2;
 +
 +
int64 y = rand() % (N - 1) + 1;
 +
int64 c = rand() % (N - 1) + 1;
 +
int64 m = rand() % (N - 1) + 1;
 +
g = 1;
 +
r = 1;
 +
q = 1;
 +
 +
do {
 +
 +
x = y;
 +
for (i = 0; i < r; i++)
 +
y = (mulmod(y,y,N) + c);
 +
y >= N ? y -= N : y;
 +
k = 0;
 +
 +
do {
 +
 +
            ys = y;
 +
for (i = 0; i < min(m , r - k); i++) {
 +
 +
y = (mulmod(y, y, N) + c);
 +
y >= N ? y -= N : y;
 +
q = mulmod(q, abs(x - y), N);
 +
 +
}
 +
g = gcd(q, N);
 +
k = k + m;
 +
 +
} while (k < r && g==1);
 +
 +
r <<= 1;
 +
 +
} while (g == 1);
 +
 +
if (g == N) {
 +
 +
do {
 +
 +
            cs = mulmod(ys, ys, N);
 +
ys = (cs + c);
 +
ys >= N ? ys -= N : y;
 +
g = gcd(abs(x - ys), N);
 +
if (g > 1) break;
 +
 +
} while (true);
 +
 +
}
 +
 +
return g;
 +
 +
}
 +
 +
void factor(int64 n) {
 +
 +
if (n == 1) return;
 +
 +
    if (is_prime(n)) {
 +
 +
m1[n] += 1;
 +
return;
 +
 +
}
 +
 +
    int64 d = pollard_brent(n);
 +
factor(d);
 +
factor(n / d);
 +
 +
}
 +
 +
inline int64 scan() {
 +
 +
int64 z = 0;
 +
char c;
 +
 +
do { c = getchar_unlocked(); } while (c < '0');
 +
 +
    for (; c>='0'; c = getchar_unlocked()) z = (z << 3) + (z << 1) + (c & 15);
 +
 +
    return z;
 +
 +
}
 +
 +
void put_uint64(int64 n) {
 +
   
 +
    char stack[20];
 +
    int top = 0;
 +
   
 +
    if (n == 0) {
 +
 +
        putchar_unlocked('0');
 +
 +
    } else {
 +
   
 +
        while (n > 0) {
 +
 +
            stack[top++] = n % 10 + '0';
 +
            n /= 10;
 +
 +
        }
 +
 +
        while (top > 0) {
 +
 +
            putchar_unlocked(stack[--top]);
 +
 +
        }
 +
 +
    }
 +
 +
    putchar_unlocked('\n');
 +
 +
}
 +
</code-cpp>

Текущая версия на 00:25, 11 декабря 2020

C++14 \ gcc

#include <iostream>
#include <bits/stdc++.h>
#include <limits.h>
#include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp>
 
#define u128 __int128
typedef long long int int64;
 
using namespace std;
namespace mp = boost::multiprecision;
 
map<int64, int> m1;
 
int64 mulmod(int64 a, int64 b, int64 mod);
inline int64 power(int64 a, int64 n, int64 mod);
bool witness(int64 n, int64 s, int64 d, int64 a);
bool is_prime(int64 n);
inline int64 gcd(int64 u, int64 v);
inline int64 pollard_brent(int64 N);
void factor(int64 n);
inline int64 scan();
void put_uint64(int64 n);
 
 
int main() {
 
  int t;
	long long n, m;
 
  scanf("%d", &t);
 
	while (t > 0) {
 
		scanf("%lld", &n);
		m = n;
 
		map<long long, int>::iterator it1;
		mp::cpp_int res=1;
		res = res * n;
 
		factor(n);
		mp::cpp_int x = 1;
	  bool flag = false;
 
		for (it1 = m1.begin(); it1 != m1.end(); it1++) {
 
			int64 it = it1->first;
			res /= it;
			res *= (it - 1);
			x *= (it1->second + 1);
 
		}
 
		cout << ((x * res) - m) << endl;;
		m1.clear();
 
    t--;
 
	}
 
	return 0;
 
}
 
 
int64 mulmod(int64 a, int64 b, int64 mod) {
 
  int64 res = (a * ((long double) b / (long double) mod));
  res = a * b - res * mod;
  if (res >= mod) res -= mod;
  if (res < 0) res += mod;
 
  return res;
 
}
 
inline int64 power(int64 a, int64 n, int64 mod) {
 
  int64 power = a;
  int64 result = 1;
 
  do {
 
    if (n & 1) {
 
      result = mulmod(result , power ,mod);
 
    }
 
    power = mulmod(power , power, mod);
    n >>= 1;
 
  } while (n);
 
  return result;
 
}
 
bool witness(int64 n, int64 s, int64 d, int64 a) {
 
  int64 x = power(a, d, n);
  int64 y;
 
  while (s) {
 
    y = mulmod(x , x, n);
    if (y == 1 && x != 1 && x != n-1) {
 
      return false;
 
    }
    x = y;
    --s;
 
  }
 
  if (y != 1) {
 
    return false;
 
  }
 
  return true;
 
}
 
bool is_prime(int64 n) {
 
  if (((!(n & 1)) && n != 2 ) || (n < 2) || (n % 3 == 0 && n != 3)) {
 
    return false;
 
  }
 
  if (n <= 3) {
 
    return true;
 
  }
 
  int64 d = n >> 1;
  int64 s = 1;
  while (!(d & 1)) {
 
    d >>= 1;
    ++s;
 
  }
 
  if (n < 1373653) {
 
    return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 3);
 
  } else if (n < 9080191) {
 
    return witness(n, s, d, 31) && witness(n, s, d, 73);
 
  } else if (n < 4759123141LL) {
 
    return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 7) && witness(n, s, d, 61);
 
  } else if (n < 1122004669633LL) {
 
    return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 13) && witness(n, s, d, 23) && witness(n, s, d, 1662803);
 
  } else if (n < 2152302898747LL) {
 
    return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 3) && witness(n, s, d, 5) && witness(n, s, d, 7) && witness(n, s, d, 11);
 
  } else if (n < 3474749660383LL) {
 
    return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 3) && witness(n, s, d, 5) && witness(n, s, d, 7) && witness(n, s, d, 11) && witness(n, s, d, 13);
 
  }
 
  return witness(n, s, d, 2) && witness(n, s, d, 3) && witness(n, s, d, 5) && witness(n, s, d, 7) && witness(n, s, d, 11) && witness(n, s, d, 13) && witness(n, s, d, 17);
 
}
 
inline int64 gcd(int64 u, int64 v) {
 
  int64 shift, diff;
  if (u == 0 || v == 0) {
 
    return u | v;
 
  }
 
  for (shift = 0; ((u | v) & 1) == 0; ++shift) {
 
    u >>= 1;
    v >>= 1;
 
  }
 
  while ((u & 1) == 0) {
 
    u >>= 1;
 
  }
 
  do {
 
    while ((v & 1) == 0) { 
 
      v >>= 1;
 
    }
 
    if (u < v) {
 
      v -= u;
 
    } else {
 
      diff = u - v;
      u = v;
      v = diff;
 
    }
    v >>= 1;
 
  } while (v != 0);
 
  return u << shift;
 
}
 
inline int64 pollard_brent(int64 N) {
 
	int64 g, r, q, x, ys, i, k, cs, xx;
 
  if (!(N&1)) return 2;
 
	int64 y = rand() % (N - 1) + 1;
	int64 c = rand() % (N - 1) + 1;
	int64 m = rand() % (N - 1) + 1;
	g = 1;
	r = 1;
	q = 1;
 
	do {
 
		x = y;
		for (i = 0; i < r; i++)
		y = (mulmod(y,y,N) + c);
		y >= N ? y -= N : y;
		k = 0;
 
		do {
 
      ys = y;
			for (i = 0; i < min(m , r - k); i++) {
 
				y = (mulmod(y, y, N) + c);
				y >= N ? y -= N : y;
				q = mulmod(q, abs(x - y), N);
 
			}
			g = gcd(q, N);
			k = k + m;
 
		} while (k < r && g==1);
 
		r <<= 1;
 
	} while (g == 1);
 
	if (g == N) {
 
		do { 
 
      cs = mulmod(ys, ys, N);
			ys = (cs + c);
			ys >= N ? ys -= N : y;
			g = gcd(abs(x - ys), N);
			if (g > 1) break;
 
		} while (true);
 
	}
 
	return g;
 
}
 
void factor(int64 n) {
 
	if (n == 1) return;
 
  if (is_prime(n)) {
 
		m1[n] += 1;
		return;
 
	}
 
  int64 d = pollard_brent(n);
	factor(d);
	factor(n / d);
 
}
 
inline int64 scan() {
 
	int64 z = 0;
	char c;
 
	do { c = getchar_unlocked(); } while (c < '0');
 
  for (; c>='0'; c = getchar_unlocked()) z = (z << 3) + (z << 1) + (c & 15);
 
  return z;
 
}
 
void put_uint64(int64 n) {
 
  char stack[20];
  int top = 0;
 
  if (n == 0) {
 
    putchar_unlocked('0');
 
  } else {
 
    while (n > 0) {
 
      stack[top++] = n % 10 + '0';
      n /= 10;
 
    }
 
    while (top > 0) {
 
      putchar_unlocked(stack[--top]);
 
    }
 
  }
 
  putchar_unlocked('\n');
 
}