Участник:Rimon/Ada and Numbering

Материал из DISCOPAL
< Участник:Rimon
Версия от 13:35, 3 декабря 2020; Rimon (обсуждение | вклад) (Новая страница: «https://www.spoj.com/problems/ADANUM/ C++(gcc8.3) <code-cpp> #include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long LL; int id = 1; map<int, int> g…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

https://www.spoj.com/problems/ADANUM/


C++(gcc8.3)


 
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
 
int id = 1;
map<int, int> getID;
map<int, int>::iterator it;
 
int bs;
int passed[200010];
int counter[200010];
int amount[200010];
int A[200010];
LL res[200010];
 
struct Q {
  int l, r, id;
  bool operator < (const Q& other) const {
   return (l / bs < other.l / bs || (l / bs == other.l / bs && r < other.r));
  }
} q[200010];
 
int main() {
  int N, Q, a, tot, curr, num;
  int L = 0, R = -1;
  LL sum = 0;
  scanf("%d %d", &N, &Q);
  bs = sqrt(N);
  for (int i = 0; i < N; i++) {
   scanf("%d", &a);
   A[i] = ((it = getID.find(a)) != getID.end()) ? it->second : (getID[a] = id++);
  }
  for (int i = 0; i < Q; i++) {
   scanf("%d %d", &q[i].l, &q[i].r);
   q[i].l--; q[i].r--;
   q[i].id = i;
  }
  sort(q, q + Q);
  for (int i = 0; i < Q; i++) {
   while (R < q[i].r) {
     counter[amount[A[++R]]]--;
     passed[++amount[A[R]]]++;
     counter[amount[A[R]]]++;
     sum += passed[amount[A[R]]];
   }
   while (R > q[i].r) {
     sum -= passed[amount[A[R]]]--;
     counter[amount[A[R]]]--;
     counter[--amount[A[R]]]++;
     R--;
   }
   while (L < q[i].l) {
     sum -= passed[amount[A[L]]]--;
     counter[amount[A[L]]]--;
     counter[--amount[A[L]]]++;
     L++;
   }
   while (L > q[i].l) {
     counter[amount[A[--L]]]--;
     passed[++amount[A[L]]]++;
     counter[amount[A[L]]]++;
     sum += passed[amount[A[L]]];
   }
   res[q[i].id] = sum;
  }
 
  for (int i = 0; i < Q; i++)
   printf("%lld\n", res[i]);
  return 0;
}