Участник:Ujify/freq fun

Материал из DISCOPAL
< Участник:Ujify
Версия от 14:03, 21 мая 2021; Ujify (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

task: https://www.codechef.com/problems/FREQFUN sol: https://www.codechef.com/viewsolution/46706705

def lower(x,b):
 
  l=0
  h=len(b)-1
  d={}
 
  while l<=h:
    m=(l+h)//2
    if b[m]==x:
      return m
    elif b[m]<x:
      l=m+1
    elif b[m]>x:
      d[b[m]]=m
      h=m-1
  k=len(d)
  if k>0:  
    mi=list(d.keys())
    p=mi[k-1]
    return d[p]
  else:
    return None
 
for _ in range(int(input())):
 
  n=int(input())
  a=list(map(int,input().split()))
  g=list(map(int,input().split()))
  b1=[0]*n
 
  if sum(g)!=n:
    print("impossible")
    continue
  nocount=0
 
  for i in range(n):
    if a[i]==-1:
      nocount+=1
    else:
      b1[a[i]]+=1
 
  k=n+1
  b2=[]
 
  for i in range(k):
    b2.extend([i]*g[i])
 
  i=n-1
  flag=0
  key=[]
 
  while i>=0:
    l=lower(b1[i],b2)
    if l==None:
      flag=1
      break
    diff=b2[l]-b1[i]
    key.extend([i]*diff)
    i-=1
    b2.pop(l)
 
  k=len(key)
  if k!=nocount:
    flag=1
 
  if flag:
    print("impossible")
    continue
 
  else:
    temp=0
    key.reverse()
    for i in range(n):
      if a[i]==-1:
        a[i]=key[temp]
        temp+=1
      print(a[i],end=' ')
    print()    
 
"""
 
4
3
-1 0 -1
0 3 0 0
3
2 2 1
3 0 0 0
3
-1 2 -1
1 1 1 0
3
-1 2 2
0 1 1 0
 
"""