Участник:Vovchenko.ra/Chota Mouse

Материал из DISCOPAL
< Участник:Vovchenko.ra
Версия от 19:16, 19 мая 2021; Vovchenko.ra (обсуждение | вклад) (Новая страница: «https://www.codechef.com/problems/AMBDAY <code-python> t = int(input()) while t > 0: t -= 1 ans = 1000000 F, H, W = map(int, input().split()) P =…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

https://www.codechef.com/problems/AMBDAY

t = int(input())
while t > 0:
  t -= 1
  ans = 1000000
  F, H, W = map(int, input().split())
  P = [0, W]
  P_input = list(map(int, input().split()))
  for i in P_input:
    P.append(i)
  P.sort()
  for i in range(1, F + 2):
    ans = min(ans, P[i] - P[i - 1])
  print(ans * H)